អ្នកបង្កើត   Leave a comment

ទឹម សុខចាន់

នាងខ្ងុំឈ្មោះ ទឹម សុខចាន់

ជានិស្សតឆ្នាំទី៣  ឆមាសមាសទី​ ១  ជំនាន់១០  វគ្គ ៣  បន្ទប់ ៣១៥    ជំនាញ់ ពត៍មានវិទ្យា​ ផ្នែក Database នៃសកលវិទ្យាល័យប្រៀលប្រាយ

Advertisements

Posted August 27, 2011 by timsokchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: